Składacie Państwo skargę do Strasburga? – warto zapoznać się z najnowszymi zmianami dotyczącymi wymogów formalnych skargi

Z początkiem tego roku tj. 2014 roku weszła w życie reforma reguły 47 Regulaminu Proceduralnego Trybunału, przewidująca bardziej surowe kryteria formalne dopuszczalności skargi. Zmiana ma na celu zwiększenie skuteczności Trybunału oraz skrócenie czasu rozpatrywania skarg.

Pierwsza główna zmiana dotyczy formularza skargi.

Od 1 stycznia 2014 r. każda skarga przesłana do Trybunału musi być kompletna i dostarczona wraz z niezbędną liczbą kopii oraz wszystkimi załącznikami.

Druga ważna zmiana dotyczy kwestii przerwania biegu sześciomiesięcznego terminu, liczonego od wydania ostatecznej, prawomocnej decyzji sądu krajowego, w czasie którego skarga na naruszenie praw podstawowych musi zostać wniesiona do Strasburga. Od początku tego roku bieg tego terminu zostaje przerwany jedynie w przypadku złożenia kompletnej skargi wraz ze wszystkimi towarzyszącymi jej dokumentami. Skargi niekompletne będą przez Trybunał odrzucane, bez skutku w postaci przerwania biegu terminu do wniesienia skargi.

Trybunał nie zapomniał jednakże o skarżących posługujących się innymi językami niż angielski i francuski: na stronie http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants%2Fol&c można znaleźć aktualny formularz skargi oraz kompendium niezbędnych informacji dotyczących formalności okołoskargowych we wszystkich językach państw Rady Europy, w tym także po polsku.

Informacja dodatkowa dla osób składających skargę przeciwko Polsce

I. Wyczerpanie krajowych środków odwoławczych

A. Lista standardowych dokumentów wymaganych w przypadku wyczerpania krajowych środków odwoławczych w Polsce:
1. Postępowanie cywilne
– wyrok sądu pierwszej instancji wraz z uzasadnieniem,
– wyrok sądu drugiej instancji wraz z uzasadnieniem,
– w razie dopuszczalności skargi kasacyjnej: wyrok lub postanowienie Sądu Najwyższego wydane wskutek wniesionej skargi lub opinia pełnomocnika ustanowionego z urzędu o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej;

2. Postępowanie karne:

– wyrok sądu pierwszej instancji wraz z uzasadnieniem,
– wyrok sądu odwoławczego wraz z uzasadnieniem,
– w razie dopuszczalności kasacji: wyrok lub postanowienie Sądu Najwyższego wydane wskutek wniesionej kasacji lub opinia obrońcy wyznaczonego z urzędu o braku podstaw do wniesienia kasacji;

3. Inne postępowania

Postępowanie administracyjne:
– decyzja administracyjna organu pierwszej instancji,
– decyzja administracyjna organu odwoławczego,
– wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego wraz z uzasadnieniem,
– wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego wydany wskutek wniesionej skargi kasacyjnej lub opinia pełnomocnika ustanowionego z urzędu o braku podstaw do wniesienia skargi.

II. Termin sześciu miesięcy
A. Jakie informacje i dokumenty są wymagane dla wykazania, że zachowany został termin sześciu miesięcy, o którym mowa w art. 35 § 1 Konwencji

Informacje oraz dokumenty potwierdzające datę doręczenia ostatecznego orzeczenia wydanego w sprawie wraz z uzasadnieniem.

III. Inne

1. Skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie na podstawie art. 6 § 1 Konwencji:

– orzeczenie sądowe wydane wskutek wniesionej przez skarżącego skargi na przewlekłość postępowania na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki,

– Postępowanie administracyjne: decyzja organu wyższego stopnia wydana wskutek wniesionego przez skarżącego zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie lub na przewlekłość postępowania oraz orzeczenie sądu administracyjnego wydane wskutek
skargi na bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania,

– informacje oraz dokumenty wskazujące datę wszczęcia przedmiotowego postępowania (w przypadku postępowania karnego wskazujące datę wszczęcia postępowania przeciwko
skarżącemu) oraz, ewentualnie, datę wydania ostatecznego orzeczenia w sprawie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Sąd w Strasburgu. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz