oferta

XVI. Mediacje i negocjacje

  • zastępstwo prawnika/dyplomowanego mediatora i negocjatora w postępowaniu polubownym - w mediacji oraz negocjacjach,
  • zawieranie ugód na każdym stadium postępowania,
  • zastępstwo prawne i procesowe w postępowaniach przed sądami (w tym powszechnymi i administracyjnymi) oraz innymi instytucjami (w tym organami administracji publicznej i egzekucyjnymi),
  • doradztwo i strategie w zakresie sposobów rozstrzygnięcia sporu,
  • doradztwo i taktyka w zakresie postępowania mediacyjnego oraz negocjacji,
  • i inne.

Dotyczy spraw objętych specjalizacją naszej Kancelarii m.in. spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, prawa pracy, administracyjnego, nieruchomości i budowlanego.