oferta

VI. sprawy karne 

  • przygotowywanie pism procesowych z zakresu postępowania karnego oraz aktów oskarżenia (prywatne akty oskarżenia),
  • apelacje,
  • zażalenia,
  • sprzeciwy od wyroku nakazowego,
  • doradztwo prawne w zakresie odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze stypizowane w kodeksie karnym,
  • doradztwo prawne w zakresie oceny działalności kadry zarządzającej pod kątem działania na szkodę spółki, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za realizację obowiązków związanych z postępowaniem upadłościowym,
  • odpowiedzialność karna z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji oraz naruszeń prawa własności przemysłowej,
  • doradztwo prawne w zakresie odpowiedzialności karnej za naruszenie praw autorskich,
  • doradztwo prawne w zakresie odpowiedzialności karnej na gruncie prawa o zamówieniach publicznych.